Monday, 26 August 2013

See you soon, Vilanova i la Geltrú!Yes, it is true: We have moved and no longer live in Vilanova i la Geltrú, and no, not even in Catalonia, but in Zurich, Switzerland. But how did this happen? I who arrived in Vilanova with the absolute intention to stay for the rest of my life.

That idea seemed to be almost frightening to my wife and that is where we have the beginning to an explanation. Add to this that she has got a very good job in an economically and politically stable country, and you can add a few more pieces to the puzzle. And to complete the picture, I must admit that I, personally, have been fed up with living and seing my children growing up in a country where politicians (unfortunately both in Catalonia and the rest of Spain) seem to think that corruption is good, as long as they can make sure not to be formally convicted of it.This does not change the fact that our move has created a huge void in me. We have moved from a town where almost everyone knew who I was, where I was a citizen and had begun to understand the local community to the extent that I could make initiatives and act, at least to the same degree as those who have always lived in Vilanova i la Geltrú.

Anyhow, I am glad that the whole relocation project was allowed to take such a long time. We started planning this in January and that has given me time to, on the one hand, to think about what I wanted to experience before I left and, on the other hand, determine what knowledge I wanted to bring with me.

That I got to experience one last complete town festival - festa major - as an active participant is invaluable, since this, in my eyes, is the absolute essence of Catalan culture. A few highly intense days. repeated year after year, when traditions are important and you together with a lot of friends, neighbours and acquaintances give it all for you own town, although noone beyond the municipal boundary cares at all. In this I have found a wonderful Mediterranean culture which I – a native Swede - did not even know existed before I came here.

That I, during the festa major got the chance to make a last human pillars on four levels with Bordegassos de Vilanova and a last Pira de 10 plus a walking pillar of three levels with Falcons de Vilanova i la Geltrú, of course, made my experience and memories even more colourful. Fortunately, all the water blisters I had on my feet after all parades (cercaviles) have healed by now.

But what kind of knowledge was it that I decided to bring with me? Well, apart from the languages, that is Catalan as well as Spanish, at the very end I found yet another area: wine and cava. In retrospect, I almost regret that I did not begin approaching this even earlier, but better late than never. Thanks to wine tourism I can make sure that my connection to my "second home" and the rest of the Penedès will continue to evolve.

- - -
Here you have the amazing videos which Bordegassos de Vilanova and Falcons de Vilanova i la Geltrú, respectively, made as goodbye gifts for me. Many thanks to all of you who, during so many years, have made me feel so welcome, but also interesting, intelligent, strong, and - not the least - young again in Vilanova i la Geltrú!

- - -
Swedish version

Sunday, 25 August 2013

Vi ses snart, Vilanova i la Geltrú!Ja, det är sant: Vi har flyttat och bor inte längre i Vilanova i la Geltrú, nej inte ens i Katalonien, utan i Zürich, i Schweiz. Men hur blev det så här? Själv kom jag ju till Vilanova med den absoluta föresatsen att rota mig och stanna kvar livet ut.

Den tanken föreföll dock närmast skrämmande för min fru och där har vi början till en förklaring. Lägg där till att hon har fått ett väldigt bra jobb i ett ekonomiskt och politiskt mycket stabilt land, så har vi ytterligare några pusselbitar. Och för att komplettera bilden måste jag erkänna att jag, personligen, har tröttnat på att bo och se mina barn växa upp i ett land där politikerna (tyvärr både i Katalonien och resten av Spanien) verkar tycka att korruption är bra, så länge de kan se till att inte bli formellt fällda för det.Detta ändrar dock inte det faktum att vår flytt har skapat ett enormt tomrum i mig. Vi har flyttat från ett stad där nästan alla visste vem jag var, där jag var medborgare och hade börjat förstå det lokala samhället såpass att jag kunde ta initiativ och agera, åtminstone i samma grad som de som alltid bott i Vilanova i la Geltrú.

Hursomhelst är jag glad att hela flyttprojektet fick ta lång tid. Vi började planera för det redan i januari och det har gett mig tid att, å ena sidan, hinna tänka efter vad jag ville uppleva innan jag reste och, å den andra, fastställa vilka kunskaper jag ville ta med mig.

Att jag fick vara med om en sista komplett stadsfestival festa major – som aktiv deltagare är ovärderligt, eftersom detta, i mina ögon, är den absoluta essensen av katalansk kultur. Några få intensiva dagar varje år, då traditionerna väger tungt och då du tillsammans med mängder av vänner, grannar och bekanta ger allt för er stad, trots att ingen utanför kommungränsen bryr sig. I detta har jag hittat en underbar medelhavskultur som jag – som svensk – inte ens visste att den existerade, innan jag kom hit.

Att jag i samband med festa major fick chansen att göra en sista mänsklig pelare om fyra nivåer tillsammans med Bordegassos de Vilanova samt en sista pira de 10 och en vandrande pelare om tre nivåer tillsammans med Falcons de Vilanova i la Geltrú gjorde naturligtvis upplevelserna och minnena ännu mer intensiva. Vattenblåsorna som jag hade på mina fötter efter alla parader (cercaviles) har, som tur är, läkts vid det här laget.

Vad var det då för kunskaper som jag bestämde mig för att ta med mig? Förutom språken, alltså både katalanska och spanska, hittade jag, på slutet, ännu ett område: vin och cava. Så här i efterhand kan jag nästan ångra att jag inte börjat att närma mig det ännu tidigare, men bättre sent än aldrig. Genom vinturism ska jag se till att min koppling till min ”andra hemstad” samt till resten av Penedès fortsätter att utvecklas.

- - -
Här har ni de fantastiska videos som Bordegassos de Vilanova respektive Falcons de Vilanova i la Geltrú gjorde som avskedspresenter till mig. Stort tack till alla er som under så många år har fått mig att känna mig så välkommen, men också intressant, intelligent, stark och – inte minst – ung på nytt i Vilanova i la Geltrú!

- - -
English version

Friday, 12 July 2013

Wine tours with Wirdheim in Penedès, Catalonia, Spain and... and... and...

Now I can finally begin to organize cava and wine tours in Penedès in my own name! Yesterday, I was informed that our travel guarantee fund is now available at Kammarkollegiet in Sweden - a necessary step for our Swedish company, Wirdheim Culture AB, to be entitled to act as a travel agency. This, in turn, is a requirement for anyone who wants to sell package tours - in my case, wine trips including vineyard visits, wine tastings, guide services and meals.

With the legal right to start promoting my activities a lot of doors suddenly open up. To get started as quickly as possible, I have reactivated my spare time project DiscoverPenedes.com where I present an introductory offer at special prices. But I want to take full advantage of my knowledge of both languages and culture here so this time I aim much higher. To include Priorat (Tarragona) is - according to the plans - just a precursor to an upcoming web project where I will go even further and also cover the rest of Catalonia and Spain or (why not?) even more.

It is time for wine tours with Erik Wirdheim as a guide - and with a starting point in Penedès!

- - -
Swedish version

Thursday, 11 July 2013

Vinturer med Wirdheim i Penedès, Katalonien, Spanien och... och... och...

Nu kan jag äntligen börja organisera vinturer i Penedès i eget namn! Idag meddelade svenska Kammarkollegiet att de har fått in vår resegaranti – ett nödvändigt steg för att vårt svenska företag, Wirdheim Culture AB, ska få agera som resebyrå. Detta är, i sin tur, ett krav om man vill sälja paketresor – i mitt fall turer omfattande vingårdsbesök, vinprovningar, guidning och måltider.

Med laglig rätt att börja marknadsföra mina aktiviteter och öppnas en mängd dörrar. För att komma igång så snabbt som möjligt har jag återaktiverat mitt fritidsprojekt DiscoverPenedes.com och presenterar redan ett introduktionserbjudande till specialpris. Men nu vill jag verkligen dra nytta av mina kunskaper i både språk och kultur här så jag siktar högre. Att jag inkluderar Priorat (Tarragona) är, enligt planerna, bara en förlöpare till ett kommande web-projekt ska jag nå längre än så – åtminstone ut till resten av Katalonien och Spanien.

Dags alltså för vinturer med Erik Wirdheim som guide – och med utgångspunkt i Penedès!

- - -
Engelsk version

Sunday, 23 June 2013

Catalan Devils Dancing Under Fire – ‘Correfoc’ in Vilanova i la GeltrúWe have reached midsummer and, as of tradition, the town district Baix a Mar of Vilanova i la Geltrú (Barcelona, Catalonia) celebrates Festes de Sant Pere. One of the highlights, in my eyes, is the correfoc (“firerun”) with devils and firespitting monsters.


This correfoc, admittedly, cannot be compared with the big one which we see here during the festa major , but I do think that it has found its own profile, since it makes you discover the streets of a district which so many of us regularly pass through on the way to the beaches, but where cultural activities of this kind are rare.

A big hand to the organisers, Tronats de Mar, and the participating teams, among others Carpa Juanito i Porró and Ball de Diables del Bisbal del Penedès.

Discover Vilanova i la Geltrú – my town in Catalonia!
Wednesday, 5 June 2013

Patum in Berga – Catalonia on Fire in its Strangest ‘Festa’Catalonia's most spectacular Corpus Christi celebration takes place in Berga. It is not even known as Corpus longer but as La Patum – an onomatopoeic description of the sound of the drum which sets the pace for this event, so unique that it has been included on UNESCO's list of the immaterial heritage humanity.

Patum is also a good example of how the Catalan Corpus traditions ever since the late Middle Ages have got more of a popular than religious touch. Sources reveal that in 1525 the people of Berga had begun to distinguish the Catholic Corpus procession from the folk festival, Bulla. The latter consisted of short performances which depicted the struggle between good and evil, for example, personalised through, for example, the archangel and the devil. Bulla quickly gained popularity and since the celebrations could be quite turbulent, the church on several occasions tried to ban it.

Bulla is thus the background to the elements we now associate with Patum. The main ingredient is a series of short performances - intermezzos (entremesos in Catalan) – carried out by various groups (comparses) from Thursday to Sunday in week of Corpus Christi. They follow a fixed order, repeated year after year: It starts with a man with a big drum (Tabal) after which follows the dance Turcs i Cavallets (a local version of the struggle between Christians and Arabs, cristians i moros). Hereafter we have the first appearances of fire and firecrackers: Maces - where devils dance under fire - and the two monsters Guita grossa and Guita xica (Catalan mules (mules), but here with long giraffe necks). Then the turn comes to well-known characters as the Eagle (Aliga), big-heads (Nans vells and Nans nous) and the town’s giants (Gegants vell and Gegants nous) . It is all rounded off through the joint dance tirabols which historically was the only moment when the spectators were allowed to mix with the performers, something which happens all the time nowadays.Personally, I am extremely happy for having taken the time to experience La Patum this year. Last Thursday, I saw La Patum de lluïment which gave me a good overview while the square where everything takes place, plaça de Sant Pere, was full of people in a way with which even most Swedes feel comfortable.

But it was only last Sunday evening, with La Patum completa in twilight and darkness, that I really grasped why this festival has become such a strong symbol for the Catalan folk culture. Watching the whole square, absolutely packed with people, sing along with the music and dance around is totally amazing, not only when l'Aliga or les guites move around rapidly and quite literally draw lines in the crowd.

My strongest emotions, however, came with the highlight (performed only at night, not during the Patum de lluïment): Salt the plens. This intermezzo consists of exactly one hundred people dancing around in thick helmets on top of which a strong fire is burning. The name plens stems from the fact that they are indeed full of fire - plens the foc. While I stood there dancing, in the heat and the thick smoke, I felt downright crazily Catalan.


- - -
Sources:
Wikipedia
Festes.org

SWE: Patum i Berga – Kataloniens märkligaste fest med eldKataloniens mest speciella Corpus-firande äger rum i Berga. Det kallas inte ens Corpus Christi (Kristi lekamens högtid) längre utan är känt som La Patum – en onomatopoetisk beskrivning av ljudet från den tumma som sätter takten till denna fest, så unik att den har tagits upp på UNESCOs lista över mänsklighetens immtateriella kulturarv.

La Patum är samtidigt ett lysande exempel på hur Corpus-traditionen i Katalonien alltsedan sen medeltid fick en mer folklig än religiös karaktär. Källor avslöjar att man i Berga år 1525 hade börjat att särskilja kyrkans Corpus-procession från den därpå följande festen, Bulla. Den senare utgjordes av korta uppträdanden som skildrade kampen mellan gott och ont, personifierade t.ex. genom t.ex. ärkeängeln och djävulen. Bulla blev snabbt populärt och eftersom firandet kunde bli lite väl uppsluppet, försökte kyrkan vid ett flertal tillfällen att förbjuda det.

Bulla är bakgrunden till de element som vi idag associerar med Patum. Huvudingrediensen är en rad korta uppträdanden – intermezzon (entremesos på katalanska) - som gör av olika grupper (comparses) från torsdagen till söndagen i Corpus-veckan. De följer ett fast skema som upprepas år efter år: Först slår en man på en stor trumma (tabal) varefter följer dansen Turcs i Cavallets (en lokal version av kampen mellan kristna och araber, cristians i moros). Sedan kommer de första inslagen av eld och smällare: Maces – där djävular dansar under eld – och de två monstren Guita grossa och Guita xica (katalanska mulåsnor (mules), men här med långa giraffhalsar). Sedan dyker kända karaktärer som örnen (àliga), storhuvuden (nans vells och nans nous) samt stadens jättar (gegants vells och gegants nous) upp. Allt avrundas med den gemensamma dansen tirabols, vilken förr var det tillfälle då publiken fick blanda sig med de uppträdande, något som i våra dagar görs hela tiden.Personligen är jag enormt nöjd över att jag tog mig tid att åka upp till Patum. På torsdagen såg jag La Patum de lluïment och fick därmed en känsla för helheten medan torget där allt utspelas, plaça de Sant Pere, var fullt på ett sätt som till och med många svenskar känner sig bekväma med.

Men det var först på söndagkvällen med La Patum completa i skymningsljus och mörker som jag verkligen kände och förstod varför denna fest har blivit en sådan stark symbol för den katalanska folkkulturen. Att se ett helt, på alla sätt överfullt torg gång efter gång sjunga med i musiken och dansa runt är enormt mäktigt – inte minst när figurerna l’àliga eller les guites rör sig snabt och bokstavligen ritar linjer i folkhavet.

Starkast av allt är dock höjdpunkten (som bara görs på natten, alltså inte under Patum de Lluïment): Salt de plens. Detta intermezzo är något så underligt som hundra människor som dansar runt under tjocka hjälmar ovanpå vilka det brinner kraftigt. Namnet plens kommer sig av att de bokstavligen är fulla av eldplens de foc. När jag stod där och dansade, i värmen och röken, kände jag mig rent ut sagt galet katalansk.


- - -
Källor:
Wikipedia
Festes.org

Thursday, 30 May 2013

Swedish Midsummer in Berga (Barcelona) and a Visit to the Sanctuary of Queralt


Among a few more or less Swedish families living around Barcelona, we have the tradition to, once every summer, rent a farmhouse (casa rural), to be able to celebrate a proper Swedish midsummer party. Most of the times, so far, we have stayed at Can Caubet, near Berga (Berguedà, Barcelona) since its big garden allows for the children to play on one side of the house, while we adults can have some time for ourselves on the other.


So we did also this year - albeit almost a whole month before the actual Swedish midsummer celebrations (June 21) -, a what a good time we had, in spite of the unusually cold weather. This year we, apparently, have the coldest spring since 1991, or something like that.


To add some local flavour to the trip, we went up to the Sanctuary of the Virgin of Queralt (Santuari de la Mare de Déu de Queralt) and it was well worth a visit, not the least since we spotted nine eagles flying around. From there you also have a magnificent view over the major part of the province of Barcelona. Personally, I love to have the mountain of Montserrat reminding me of how "small" Catalonia is. From Vilanova i la Geltrú is takes one and a half hour to drive up to Berga and still you see Montserrat and know, that there, on the other side, is where you live.Wednesday, 29 May 2013

Delta de l'Ebre - a Very Different Part of Catalonia


Since I have always associated rice fields with the four years we spent living in Thailand, before we went down to Delta de l'Ebre (Tarragona, Catalonia), I reminded myself that I must not miss to check out how they look in Europe. As if there were any risk we could have missed them - the Ebro delta is much bigger than I ever imagined and still it is virtually completely covered with rice fields.Among the other lasting impressions we brought home with us, I would also like to mention the extremely wide beaches, the wild flamingos (although I admit that you hardly see them in my photos of them) and the fantastic rice dishes we were served.

I would not say that this is the most breathtaking part of Catalonia, but its water and sky dominated sceneries certainly stand out in this otherwise always mountainous country.


- - -
We stayed in a bungalow at Camping Eucaliptus and - with the exception of the unnecessarily time consuming check-in process -, we were highly content with the location, facilities, playgrounds for the children and restaurant.

Tuesday, 28 May 2013

Corpus Christi with Flower Carpets in Sitges (Barcelona, Catalonia)This week a little wonder occurs among the two Swedes Mona and Göran in Garraf. For a change, they agree on where to spend the coming weekend, June 1-2. But the fact that they both want to celebrate Corpus Christi in Sitges does not mean you are looking for the same experience. Mona is above all interested in the beautiful flower carpets which cover the streets of the town city and the big, annual carnation exhibition. Göran, for his part, is more fascinated by the giant parade and the dancing egg (l’ou com balla).

When Mona promotes Corpus in Sitges with the argument that the festivity is important for the whole of Spain, and then begins to praise the Spanish government's recently unveiled school reform, Göran protests and reminds her of all the objections the Catalanists and the Spanish socialists have against it. Mona gets upset and calls for help from higher powers, namely Spanish ex- Prime Minister José María Aznar.

- - -
Event recommendations mentioned in the film:
Corpus de Sitges
Cava & Wine Fair Temps de Vi in Vilanova i la Geltrú
Human towers (castells) in El Vendrell
Festival Festa del barris a Sant Sadurní d'Anoia
Concert by Macaco in Barcelona

- - -
Articles used as inspiration for political arguments:
El PP apoya la Lomce para enseñar a las futuras generaciones a querer y defender su país

El PP acusa a socialistas y nacionalistas de anteponer 'adoctrinamiento' a 'calidad'
'Contra la llei Wert, fermesa, unitat i impassibilitat'

SPA: Corpus Christi con alfombras de flores en Sitges (Barcelona)Esta semana se produce un pequeño prodigio entre los dos suecos Mona y Göran, vecinos de la comarca Garraf (Barcelona). Para variar están de acuerdo sobre dónde pasar el próximo fin de semana, 1-2 de junio. Pero el hecho de que ambos quieren celebrar Corpus en Sitges no significa que buscan las mismas experiencias. A Mona le hacen ilusión las hermosas alfombras de flores que cubren las calles de la ciudad y la gran Exposición Nacional de Claveles. Göran, por su parte, se interesa más por el desfile de gigantes y el huevo que baila.

Cuando Mona empieza a promover Corpus de Sitges con el argumento de que la fiesta ha sido declarada de interés para el conjunto de España y luego se pone a alabar al gobierno español por haber presentado su nueva ley educativa (LOMCE), Göran reacciona y le recuerda todas las objeciones presentadas por los socialistas españoles y por los catalanistas. Mona se enfada y pide la implicación de fuerzas superiores, o más precisamente del Expresidente del Gobierno, José María Aznar.

- - -
Enlaces a los evenos y artículos mencionados en el video podéis encontrar en la versión inglesa de la entrada.

Monday, 27 May 2013

CAT: Corpus amb catifes de flors a Sitges (Garraf)Aquesta setmana es produeix un petit prodigi entre els dos suecs Mona i Göran, veïns del Garraf. Per variar estan d'acord sobre on passar el proper cap de setmana, 1-2 de juny. Però el fet que tots dos volen celebrar Corpus a Sitges no vol dir que busquen les mateixes experiències. A Mona li fan il·lusió les elaborades catifes de flors que cobreixen els carrers del poble i la gran Exposició Nacional de Clavells. Göran, per la seva banda, s'interessa més per la desfilada de gegants i l’ou com balla.


Ara bé, quan Mona comença a promoure Corpus de Sitges amb l'argument que la festa ha estat declarada d'interès per al conjunt d'Espanya i després es posa a lloar al govern espanyol per haver presentat la seva nova llei educativa (LOMCE), Göran reacciona i li recorda totes les objeccions presentades pels socialistes espanyols i pels catalanistes. Mona s'enfada i demana la implicació de forces superiors, o més precisament de l'Expresident del Gobierno, José María Aznar.

- - -
Enllaços als esdeveniments i als articles mencionats al vídeo trobareu a la versió anglesa d'aquesta entrada.

SWE: Corpus Christi med Blomstermattor i Sitges (Barcelona, Katalonien)Den här veckan sker ett mindre under hos de två svenskarna Mona och Göran i Garraf. För en gång skull är de överens om var de skall tillbringa den kommande helgen, 1-2 juni. Men det faktum att båda vill fira Corpus Christi i Sitges betyder inte att du är ute efter samma upplevelser. Mona är mest intresserad av de vackra blomstermattorna som täcker stadens gator och den årliga, stora nejlikeutställningen. Göran, å sin sida, är mer fascinerad av jätteparaden och det dansande ägget (l’ou com balla).

När Mona promotar Corpus i Sitges med argumentet att den festen är viktig för hela Spanien och sedan börjar att lovprisa den spanska regeringens nyligen presenterade skolreform, blir Göran irriterad och påminner henne om alla invändningar som dels de katalanisterna, dels Spaniens socialister har mot den. Mona blir upprörd och påkallar hjälp från högre makter, närmare bestämt Spaniens förrförre premiärminister José María Aznar.

- - -
Länkar till evenemangstipsen samt till de nämnda artiklarna återfinns i den engelska versionen av denna post.

Monday, 20 May 2013

Lapao - A New Minority Language Born in Aragon ...or Discover Penedès, May 25-26Ahead of the weekend May 25-26 Mona wants to sell in a flamenco festival in Barcelona while her husband Göran thinks that you should focus on Catalan culture if you come here as a tourist, so he highlights that there will be exhibitions of human towers, eg. in Igualada (Anoia).

After this the atmosphere worsens because Göran is angry with the Regional Government of Aragon which has decided that the language spoken in its eastern parts will not any longer be called Catalan but Lapao (lengua aragonesa propia del área oriental). Mona for her part agrees with the Spanish (PP) Government, and stresses that Aragon has a constitutional right to have its own languages, whether or not the linguists of the world recognize these as separate languages.

- - -
This video is also available in Spanish/Catalan and in Swedish.

- - -
Further information on the events recommended in the video:
Igualada (Anoia) – Human Towers
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) – History Tour Guided by Actors
Sitges (Garraf) – Children’s Triathlon
El Vendrell (Baix Penedès) – Bicycle Festival
Barcelona – Flamenco Festival
Barcelona – International Music Festival Primavera Sound
Barcelona – Copa de resistencia de España
Barcelona - Regatta

- - -
Articles mentioned in the video:
LaVanguardia: El 'lapao' nace en Aragón
LaVanguardia: El Gobierno esgrime la Constitución para defender el 'lapao' en Aragón
Nació Digital: Til Stegmann: «El PAR i el PP s'autodeclaren reis de l'estupidesa»

SPA: Un sueco sobre el 'lapao' en Aragón, una sueca sobre la Eurovisión en MalmöCon la vista puesta en el fin de semana del 25 al 26 mayo Mona quiere promocionar un festival de flamenco en Barcelona, mientras que su marido Göran opina que los turistas que vienen aquí deben interesarse por la cultura catalana, y por tanto les recuerda que habrá una exhibición de torres humanas en Igualada (Anoia).

A continuación empeora el ambiente, porque Göran está enfadado con el Gobierno de Aragón, que ha decidido que el idioma que se habla en su parte oriental ya no se llamará catalán sino lapao (lengua aragonesa propia del área oriental). Mona, por su parte, está completamente de acuerdo con el Gobierno de España (PP), y subraya que Aragón tiene el derecho constitucional a tener sus propias lenguas, independientemente de que si los lingüistas del mundo las reconocen así o no.

- - -
De este video hay también versiones en inglés y sueco.

- - -
Más información sobre los eventos y artículos mencionados en el vídeo se pueden encontrar en el fin de la entrada en inglés.


CAT: Un suec sobre el 'lapao' a Aragó, una sueca sobre l’Eurovisió a Malmö ...o Descobriu el PenedèsAmb la vista posada al cap de setmana del 25 al 26 de maig Mona vol promoure un festival de flamenc a Barcelona, mentre que el seu marit Göran opina que els turistes que vénen aquí han d'interessar-se per la cultura catalana, i per tant els recorda que hi haurà una exhibició de castells a Igualada (Anoia).

A continuació empitjora l'ambient, perquè Göran està enfadat amb el Govern d'Aragó, perquè ha decidit que la llengua que es parla a la seva part oriental ja no es dirà català sinó lapao (llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental). Mona, per la seva banda, està completament d'acord amb el Gobierno d'Espanya (PP), i subratlla que Aragó té el dret constitucional a tenir les seves pròpies llengües, independentment si els lingüistes del món les reconeixen així o no.

- - -
D’aquest video hi ha també versions en anglès i suec.

- - -
Més informació sobre els esdeveniments i articles esmentats al vídeo es poden trobar al fi de l’entrada en anglès.

SWE: Om språkkonflikten i Aragonien ...eller Penedès och Katalonien för sydsvenskarInför helgen 25-26 maj vill Mona sälja in en flamencofestival i Barcelona medan hennes man Göran tycker att man ska fokusera på katalansk kultur när man är här som turist, så han upplyser om att det kommer att byggas mänskliga torn, bl.a. i Igualada (Anoia).

Därefter försämras stämningen för Göran är arg för att regionsregeringen i Aragonien har beslutat att det språk som pratas i dess östra delar inte längre skall heta katalanska utan lapao (lengua aragonesa propia del área oriental). Mona däremot påpekar – precis som den spanska regering (PP) – att Aragonien enligt Spaniens författningen har rätt att ha sina egna språk, oavsett om världens lingvister erkänner dessa som språk eller inte.

- - -
Videon finns också i en engelsk och i en spansk/katalansk version

- - -
Mer information om de evenemang och artiklar som nämns i videon återfinns i posten på engelska.

Tuesday, 14 May 2013

Spain Disqualified due to TeleMadrid Trivialisation of NazismAhead of the coming weekend Swedish Göran looks forward to that Castellers de Vilafranca and other teams of human tower builders will perform at the annual May Fair Fires in Festes the Maig in Vilafranca del Penedès. His wife Mona points out that Barcelona has more to offer, not least since many museums will have open doors the International Museum Day. Hereafter the spouses start to argue about how the world should look at the independence aspirations of Catalonia, but everything stops when it is revealed that the public TV station TeleMadrid has drawn parallels between language immersion model used in Catalan schools, ETA terrorism and even Nazism and the Third Reich . As a consequence, Spain is disqualified, because there are limits of decency which may never be exceeded.

- - -
The aforementioned program by TeleMadrid is still available on their website.


SWE: Spanien diskvalificerat då TeleMadrid banaliserar nazismenInför den kommande helgen ser svenske Göran fram emot att Castellers de Vilafranca och andra lag som bygger mänskliga torn ska uppträda på den årliga majmässan Fires i festes de maig i Vilafranca del Penedès. Hans fru Mona invänder att Barcelona har mer att erbjuda, inte minst eftersom flera muséer håller öppet hus under internationella museidagen. Därefter börjar makarna att strida om hur omvärlden bör se på Kataloniens självständighetssträvanden, men allting avbryts när det avslöjas att den skattefinansierade TV-stationen TeleMadrid har dragit paralleller mellan språkbaden i de katalanska skolorna, ETA:s terrorism och till och med nazismen och tredje riket. Som konsekvens blir Spanien diskvalificerat, eftersom det finns gränser som av anständighetsskäl aldrig får överskridas.

- - -
Det nämnda inslaget av Tele Madrid finns än idag tillgängligt på stationens hemsida.


Monday, 13 May 2013

SPA: España descalificada debido a la trivialización del nazismo de Tele MadridCon la vista puesta en el próximo fin de semana al sueco Göran le hace ilusión que los Castellers de Vilafranca y otros equipos que construyen torres humanas actuarán en las Ferias y Fiestas de Mayo en Vilafranca del Penedès. Su esposa Mona destaca que Barcelona tiene mucho más a ofrecer, sobre todo porque tantos museos harán día de puertas abiertas durante el Día Internacional de los Museos. A partir de allí los cónyuges empiezan a discutir sobre cómo el mundo debe mirar a las aspiraciones independentistas de Cataluña, pero todo se para cuando se revela que el canal de televisión pública Tele Madrid ha pretendido que haya similtudes entre la inmersión lingüística de las escuelas catalanas, el terrorismo de ETA e incluso el nazismo del Tercer Reich. Como consecuencia, España queda descalificada, porque hay límites de la decencia que no se pueden traspasar.

- - -
El programa de Tele Madrid está todavía disponible en su web.

CAT: Espanya desqualificada a causa de la trivialització del nazisme per Tele MadridAmb la vista posada al proper cap de setmana al suec Göran li fa il·lusió que els Castellers de Vilafranca i altres colles actuaran a les Fires i Festes de Maig de Vilafranca del Penedès. La seva esposa Mona destaca que Barcelona té molt més a oferir, sobretot perquè tants museus faran jornada de portes obertes durant el Dia Internacional dels Museus. A partir d'allí els cònjuges comencen a discutir sobre com el món ha de mirar a les aspiracions independentistes de Catalunya, però tot s'atura quan es revela que el canal de televisió pública Tele Madrid ha pretès que hi hagi similtuds entre la immersió lingüística de les escoles catalanes, el terrorisme d'ETA i fins i tot el nazisme del Tercer Reich. Com a conseqüència, Espanya queda desqualificada, perquè hi ha límits de la decència que no es poden traspassar.

- - -
El programa de Tele Madrid està encara disponible a la seva web.


Friday, 10 May 2013

Rose Competition in El Vendrell …or Discover Penedès, May 10-12

During the coming weekend, May 10 to 12, around 2.000 people are expected to visit the annual Rose Competition (Concurs de roses) in El Vendrell (Baix Penedès) - this year organized for the 17th consecutive year. The number of participating roses is also likely to reach 2.000, so the jury will have something to work with...

During the same weekend, the Falcons de Vilafranca and Falcons de Vilanova will build gymnastic formations or acrobatic human constructions in the center of Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

In Calafell (Baix Penedès), finally, vintage cars as well as Porsches will be exhibited and paraded in the streets.

On top of the above, as usual, you can also find a variety of guided tours and concerts. Here you will find a detailed list of recommendations in English.

Discover the cava and wine region Penedès!

SWE: Rostävling i El Vendrell ...eller Upptäck Penedès, 10-12 maj

Under den kommande helgen, 10-12 maj, beräknas runt 2.000 personer att besöka rostävlingen (Concurs de roses) i El Vendrell (Baix Penedès) som i år organiseras för 17:e året i rad. Antalet deltagande rosos kommer sannolikt också att hamna runt 2.000 stycken, så juryn får en del att arbeta med...

Under samma helg kommer Falcons de Vilafranca och Falcons de Vilanova att visa upp sina gymnastiska formationer eller akrobatiska mänskliga konstruktioner mitt i centrala Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

I Calafell (Baix Penedès), slutligen, kommer det att ställas ut och köras runt i såväl veteranbilar som 'porschar'.

Härutöver erbjuds, som vanligt, en mängd guidade turer och konserter. Här finner ni en detaljerad lista med rekommendationer på engelska.

Upptäck cava- och vinregionen Penedès!

Thursday, 9 May 2013

SWE: Är restaurangen Can Roca i Girona katalansk eller tillhör den alla?Den här veckan börjar Mona presentera en liten evenemangskalender för Barcelona, eftersom hon vill nå ut till fint folk och rika turister. Bland hennes rekommendationer hittar vi en musikal om ABBA och en workshop i mazurka. Hennes man Göran begränsar sig dock som tidigare till vinregionen Penedès och hittar en rostävling i El Vendrell och ett framförande av mänskliga figurer – Falcons - i Vilafranca del Penedès. Därefter bryter veckans dispyt ut: Mona är stolt över restaurangen El Celler de Can Roca i Girona som har utsetts till bäst i världen men frågan är om den är katalansk eller om den ”tillhör” alla spanjorer.

Wednesday, 8 May 2013

Is the restaurant Can Roca in Girona Catalan or does it belong to everyone?This week Mona introduces a small events calendar for Barcelona, because she wants to reach posh people and wealthy tourists. Among her recommendations, we find a musical about ABBA and a mazurka workshop. Her husband Göran, however, continues to limit himself to the wine region Penedès and finds rose competition in El Vendrell and a performance of gymnastic constructions - Falcons - in Vilafranca del Penedès. Thereafter a controversy breaks out: Mona is proud over the restaurant 'El Celler de Can Roca' in Girona which has just been named the best in the world but the question is whether it is Catalan, or if it "belongs" to all Spaniards.

ESP: El Celler de Can Roca - ¿Un restaurante catalán o de todos?Esta semana la sueca Mona introduce una pequeña agenda de eventos para Barcelona, porque quiere llegar a la gente pija y rica. Entre sus recomendaciones encontramos un musical sobre ABBA y un taller de la danza mazurka. Su marido Göran, sin embargo, sigue limitandose a la región vitivinícola de Penedés y encuentra un concurso de rosas en El Vendrell y una exhibición de figuras humanas - Falcons - en Vilafranca del Penedès. A continuación estalla la polémica: Mona está muy orgullosa del restaurante 'El Celler de Can Roca' en Girona que acaba de ser designado el mejor del mundo pero la pregunta es si es catalán, o si es de todos, de todos los españoles.

CAT: El Celler de Can Roca - Un restaurant català o “de todos”?Aquesta setmana la sueca Mona (veïna de Sant Pere de Ribes) introdueix una petita agenda per a esdeveniments a Barcelona, perquè vol arribar a la gent pija i rica. Entre les seves recomanacions trobem un musical sobre ABBA i un taller de la dansa mazurka. El seu marit Göran, però, continua limitant-se a la regió vitivinícola del Penedès i hi troba un concurs de roses al Vendrell i una exhibició de figures humanes - Falcons - a Vilafranca del Penedès. A continuació esclata la polèmica: Mona està molt orgullosa del restaurant El Celler de Can Roca que acaba de ser designat el millor del món però la pregunta és si és català o “de todos”, de tots els espanyols.

Tuesday, 30 April 2013

The Story of the True Cross ... or Discover Penedès (Catalonia), May 3 to 5

Sunday, May 5, is a good day to discover the small town of Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) because then its inhabitants will celebrate la Festa de la Santa Creu. The main point of the program is a sung High Mass (missa cantata in Latin, missa cantada in Catalan) which emphasizes that this is a festival with Christian roots, but there are also less serious elements like dancing Catalan giants and a parade with vintage motorcycles.

Why visit Sant Martí Sarroca?

The origin of the present town of Sant Marti Sarroca was a fortification from the 10th century, situated on a rock which provided a natural protection in three directions and from which you still today have a good view over a big part of Alt Penedès. The fort was rebuilt several times through the centuries and in the early Middle Ages, this castle, Castell de Sant Martí Sarroca, belonged to the most important ones in Penedes. Nowadays it has been tastefully renovated and serves as a museum. Rigth next to it we find the church església de Santa Maria which is the most important example of Romanesque architecture in Penedès and whose apse is considered among the most interesting of this style in the whole of Catalonia.

What is the True Cross (la Santa Creu) and why it is celebrated now?

The most famous relic of the True Cross (la Vera Creu or la Santa Creu in Catalan) – i.e. the cross on which Jesus is said to have been crucified - was historically stored in the Church of the Holy Sepulchre of Jerusalem. In 614, its was taken as booty by the Persians, but 628 it was successfully recaptured and that is the background to the celebrations of the True Cross (Festes de la Santa Creu) which we see around on May 3 in different parts of Catalonia. It may be added that the same relic of the True Cross has been missing since the year 1187, when Saladin of Egypt and Syria seized it and refused to let the Christians, among them Richard the Lionheart, buy it back.

And what happens in the rest of the Penedès, Friday-Sunday, May 3 to 5?

If you are not interested in more or less true crosses Penedès has several other events to offer, among them sardana dance in Cubelles (Garraf), a guided tour out among spring green vineyards in Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), a swimming competition in open water in Vilanova i la Geltrú (Garraf), a classical concert by Kölner Kammerorchester in Sitges (Garraf) or, also in Sitges (where else?), the International Bears Meeting (gay men with beards, hair on their chests and masculine manners). Here you can find an extensive agenda in English.

Discover Penedès!

- - -


Mona and Göran: This week, Swedish Göran (living in Garraf, Barcelona) wants to talk about Catalan dancing giants and other traditional cultural elements, but his equally Swedish wife Mona reminds him that Sitges happens to host the International Bears Meeting. After that Mona calls on all Spaniards to show their confidence in Spanish PM Mariano Rajoy's economic policies.

- - -
External Sources:
Wikipedia ENG: True Cross
Wikipedia CAT: Sant Martí Sarroca

CAT: Gegants, ossos, rucs i bous, i a més dos suecs, promovent el PenedèsMona i Göran: Aquesta setmana, el suec Göran (veí de la comarca del Garraf, Barcelona) vol parlar de la trobada de Gegants catalans a Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) i d'altres elements culturals i tradicionals, però la seva esposa Mona, també de Suècia, li recorda que a Sitges (Garraf) hi haurà una trobada molt més internacional, d'óssos (és a dir homes gais amb barba, borrissol al pit i una actitud masculina). A continuació, Mona demana a tots els espanyols que demostrin la seva confiança en les polítiques econòmiques de Mariano Rajoy.

SPA: Gigantes, osos, burros y toros, y además dos suecos, promocionando PenedèsMona y Göran: Esta semana, el sueco Göran (vecino de la comarca Garraf, Barcelona) quiere hablar del encuentro de Gigantes catalanes en Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) y de otros elementos culturales tradicionales, pero su esposa Mona, también de Suecia, le recuerda que en Sitges (Garraf) habrá un encuentro mucho más internacional, de osos (es decir hombres gais con barba, vello en el pecho y una actitud masculina). A continuación, Mona les pide a todos los españoles que demuestren su confianza en las políticas económicas de Mariano Rajoy.

SWE: Historien om Det Sanna Korset ...eller Upptäck Penedès (Katalonien), 3-5 maj

Söndagen 5 maj är en bra dag för att upptäcka den lilla staden Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) för då firar man la Festa de la Santa Creu. Programmets huvudpunkt är en sjungen högmässa (missa cantata på latin, missa cantada på katalanska) vilken understryker att detta är en högtid med kristna rötter, men det finns också mer folkliga inslag som dansande katalanska jättar samt en parad med veteranmotorcyklar.

Varför besöka Sant Martí Sarroca?

Ursprunget till den nuvarande staden Sant Marti Sarroca var en befästning från 900-talet belägen på en klippa som gav naturligt skydd åt tre håll och varifrån man än idag har utsikt över en stor del av Alt Penedès. Befästningen har byggts om genom århundrandena och under tidig medeltid var denna borg, Castell de Sant Martí Sarroca, en av de viktigaste i Penedès. Idag är den smakfullt renoverad och tjänstgör som museum. Vägg i vägg ligger kyrkan església de Santa Maria vilken är det mest betydande exemplet på romansk arkitektur i hela Penedès och vars absid räknas till de mest intressanta av den här stilen i hela Katalonien.

Vad är det Sanna Korset (la Santa Creu) och varför firas det just nu?

Den mest kända reliken av det Sanna Korset (la Vera Creu eller la Santa Creu på katalanska) – alltså det kors på vilket Jesus ska ha blivit korsfäst - förvarades historiskt i Den Heliga Gravens Kyrka i Jerusalem. År 614 fördes det av perserna bort som krigsbyte, men 628 kunde det återerövras och detta är ursprunget till de firande av det Sanna Korset (Festes de la Santa Creu) som vi runt den 3 maj ser på olika håll i Katalonien. Det kan tilläggas att samma relik av det sanna korset är för övrigt försvunnen sedan år 1187 då Saladin av Egypten och Syrien lade beslag på den och vägrade låta de kristna, bland dem Rikard Lejonhjärta, köpa tillbaka den.

Och vad händer i resten av Penedès, fredag-söndag 3-5 maj?

Är man inte intresserad av mer eller mindre sanna kors har Penedès flera andra evenemang att erbjuda, t.ex. sardana dans i Cubelles (Garraf), en guidad tur ut bland vårgröna vinfält i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), en simtävling i öppet vatten i Vilanova i la Geltrú, en konsert med klassisk musik av Kölner Kammerorchester i Sitges (Garraf) eller, också i Sitges (var annars?), en internationell sammankomst för björnar (homosexuella med skägg, hår på bröstet och manligt beteende). Här hittar ni en fullödig agenda på engelska.

Upptäck Penedès!

- - -


Mona och Göran: Den här veckan vill svenske Göran (boende i Garraf, Barcelona) tala om katalanska dansande jättar och andra traditionella kulturella element, men hans lika svenska hustru Mona påminner honom om att Sitges råkar vara värd för en internationellt träff för björnar. Efter det uppmanar Mona alla spanjorer att visa sitt förtroende för den spanske regeringschefen Mariano Rajoy och hans ekonomiska politik .
- - -

Externa källor
Wikipedia ENG: True Cross
Wikipedia CAT: Sant Martí Sarroca

Sunday, 28 April 2013

'Torre del Veguer' - Wine, Vineyard Visits, Events and Conferences in Garraf (Barcelona)


I would never claim to know every corner of the wine region Penedès but, up until a week ago, I actually thought that I had already discovered everything worth visiting at least in our absolute neighbourhood. Therefore, I was quite surprised when I arrived at the impressive Catalan country house Torre del Veguer, from where you have a wonderful view of my town, Vilanova i la Geltrú and the Mediterranean. Although you are just 30 minutes from the Airport of Barcelona,  thanks to the surrounding vineyards you still feel that you are out in the countryside.


The center of the estate is a building with a long history and the word veguer in the name reveals that a few governors of the historic Vegueria the Vilafranca del Penedès had their residence here in the late Middle Ages. These were members of the family Avinyó whose coat of arms can still be found over the original Romanesque portal. Before them, in the 15th century, the house had been owned by the monastic Order of Saint Jerome (the Hieronymites), of whose era the cloister on the first floor is a reminder, and these monks were first to plant wine grapes here. The oldest parts of the building are from the 14th century and reveal that, originally, it was a fortification. The tower (torre) which is mentioned in the name is, if fact, what we now see as the main building, while the square tower with battlements was a late addition, made after 1878, when the entrepreneur Josep Ferrer i Vidal from Vilanova i la Geltrú bought the property and remodeled it to look like French medieval castle. Add to that a chapel from 1896 in Neo-Gothic style and you get the eclectic, mixed architecture which we see today.


Nowadays, Torre del Veguer is primarily known as a winery within the Garraf subregion of D.O. Penedès. The character of the location is shaped by the proximity to the sea in the south of and the shelter given by the mountain Montgrós in the north. The bedrock consists of porous limestone and is very rich in minerals because at one time in history this used to be a seabed, of which the many fossils testify. The property comprises 18 hectares and the grape varieties being cultivated are, above all, merlot, cabernet sauvignon and muscat, but also petite syrah and xarel·lo, the unique variety of Penedès. The wine production relies solely on the own harvest and the grapes are always picked by hand. Among the wines which have recently received international awards we find Torre del Veguer Muscat 2012, Torre del Veguer Xarel·lo 2012 and Torre del Veguer Eclèctic 2009.


As a side activity, the premises are being rented out to anyone who wants to organize conferences or parties in a historic setting, or, literally, in the midst of the vineyards. In addition, guided wine tours can be offered in English, French, Catalan and Spanish, but these have to be booked in advance (the usual routine on all small wineries in Penedès). However, at any time you can pass by on the gravel road outside, in order to see in which phase the vines are in or just to remind yourself that Sant Pere de Ribes, by far, is the most scenic part of the comarca Garraf.


Swedish version of the same text

SWE: 'Torre del Veguer' – vingårdsbesök, vinprovning, fester och konferenser i Garraf (Barcelona)


Jag skulle aldrig hävda att jag har perfekt koll på hela vinområdet Penedès, men fram tills för en vecka sedan trodde jag faktiskt att jag redan kände till allt som är värt att upptäcka åtminstone i vårt närområde. Därför blev jag väldigt förvånad när jag kom till det imponerande katalanska godset Torre del Veguer, varifrån man har en underbar utsikt över min stad, Vilanova i la Geltrú, och Medelhavet. Även om man bara är 30 minuter från Barcelonas Flygplats, tack vare de omgivande vinfälten upplever man sig ändå vara ute på landet.


I mitten av ägorna står en byggnad med lång historia och som ordet veguer i namnet antyder hade ett antal ståthållare för det historiska Vegueria de Vilafranca delPenedès sin bostad här under senmedeltiden. Dessa var av släkten Avinyó och deras vapen hänger fortfarande över den ursprungliga romanska portalen. Före dem, på 1400-talet, hade huset ägts av Hieronymiternas orden, vilket korsgången på andra våningen påminner oss om, och det var dessa mukar som började plantera vin här. De allra äldsta delarna av byggnaden är dock från 1300-talet och avslöjar att den ursprunglingen var en befästning. Det torn som leden torre i namnet talar om är det vi idag ser som huvudbyggnad, medan det kvadratiska tornet med bröstvärn kom till så sent som efter 1878 då företagaren Josep Ferrer i Vidal från Vilanova i la Geltrú köpte fastigheten och gav den drag att ett franskt medeltida slott. Lägg därtill ett kapell från 1896 i neogotisk stil och du får den eklektiska, blandade arkitektur som vi ser idag. Nu för tiden är Torre del Veguer främst känt som ett vinhus inom Garraf-delen av D.O. Penedès. Läget kännetecknas i syd av närheten till havet och i norr av lä från berget Montgrós. Berggrunden utgörs av porös kalksten och är mycket mineralrik eftersom detta en gång i historien var havsbotten, vilket de många fossilerna vittnar om. Ägorna omfattar 18 hektar och de druvor man odlar är huvudsakligen merlot, cabernet sauvignon och muscat, men också petite syrah och xarel·lo, den unika druvan i Penedès. Inom produktionen arbetar man bara med den egna druvorna, vilka alltid plockas för hand. Bland de viner som nyligen fått internationella utmärkelser hittar vi Torre del Veguer Muscat 2012, Torre del Veguer Xarel·lo 2012 och Torre del Veguer Eclèctic 2009.


Som en sidoaktivitet hyr godset ut sina lokaler till dem som vill ordna konferenser eller fester i en historisk miljö eller, bokstavligen, mitt ibland vinfälten. Dessutom ordnar man guidade vinturer på katalanska, spanska, franska och engelska, men dessa måste (som alltid på Penedes mindre vinhus) bokas i förväg. Vem som helst kan dock promenera förbi på grusvägen utanför, för att se i vilken fas vinplantorna befinner sig i eller bara påminna sig själv om att Sant Pere de Ribes är den utan jämförelse mest natursköna delen av comarcat Garraf.English version